Polski
W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71 , 90-032 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e- mail : SNS@SNSFOODS.PL, zwaną dalej Administratorem, dalej jako „ADO”, (dalej jako „ADO”).

2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci: - danych identyfikacyjnych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy) - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail); - będą przetwarzane w celu utworzenia konta użytkownika na platformie internetowej tj. do zawarcia i realizacji zawartej umowy bądź podejmowania czynności niezbędnych do jej zawarcia i realizacji (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ; - wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO); - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (pracownicy), podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe podane w rejestracji konta oraz jego utrzymania będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratora, zaś niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług lub do czasu wycofania udzielonej zgody. W każdym momencie Użytkownik ma prawo zwrócić się z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i utrzymania konta Użytkownika na platformie.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.