Polski
W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

  • 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71 , 90-032 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e- mail : SNS@SNSFOODS.PL, zwaną dalej Administratorem, dalej jako „ADO”.

  • 2. Podane przez Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują.

  • 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty trzecie świadczące usługi IT.

  • 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  • 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że zostanie udzielona odrębna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

  • 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

  • 7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  • 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora.
  • 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wzór pisma dotyczącego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnegoŁódź, dnia ………………………………………


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PO ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACYJNEGO


Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż na podstawie art. 6 pkt 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 121 /5/5A, 90-430 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e- mail : SNS@SNSFOODS.PL, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby dalszych rekrutacji.
Podpis ............................................................