Polski

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej OWZ, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, dalej zwanej k.c. i określają zasady nabywania przez SNS Foods Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69/71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185194, NIP 9471857420, REGON 47235003600000, zwaną dalej Spółką, towarów spożywczych, zwanych dalej towarami, od Sprzedawcy/ Dostawcy, zwanych dalej Sprzedawcą, na podstawie umów sprzedaży bądź dostawy. Spółka oraz Sprzedawca określani są dalej także jako Strona bądź Strony. 
2. Z zastrzeżeniem punktów 1.4. – 1.6., niniejsze OWZ mają zastosowanie do wszelkich zawieranych przez Spółkę umów sprzedaży oraz dostawy towarów, zwanych dalej umową/ umowami bądź umową/ umowami sprzedaży, stanowiąc integralną część tych umów. 
3. Z zastrzeżeniem punktu 1.4. OWZ, przystąpienie przez Sprzedawcę do współpracy ze Spółką, w szczególności złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży oznacza akceptację przez niego OWZ. 
4. OWZ mogą być zmieniane bądź wyłączane od stosowania w całości bądź w części w umowach sprzedaży. 
5. W przypadku wyłączenia stosowania bądź zmiany OWZ na zasadach wskazanych w ustępie poprzedzającym treść umowy sprzedaży będzie miała pierwszeństwo przed postanowieniami OWZ. 
6. O ile nie postanowiono inaczej, odstąpienie od stosowania OWZ wiąże tylko w przypadku konkretnej umowy sprzedaży i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Sprzedawcę jako dokonane w stosunku do innych lub kolejnych zawieranych ze Spółką umów sprzedaży. 
7. Postanowienia ogólnych warunków sprzedaży lub innych wzorców umownych pochodzących od Sprzedawcy, sprzeczne z postanowieniami OWZ, nie wiążą Spółki. W przypadku sprzeczności między treścią postanowień OWZ a treścią postanowień wzorców umownych pochodzących od Sprzedawcy umowa sprzedaży pomiędzy Spółką a Sprzedawcą może dojść do skutku wyłącznie na warunkach niniejszych OWZ. 
8. W przypadku sprzeczności między OWZ a treścią umowy sprzedaży decydujące znaczenie ma treść umowy sprzedaży.

ZAWARCIE UMOWY

1. Spółka sporządza dokument umowy sprzedaży i przekazuje go w formie pisemnej Sprzedawcy. Możliwe jest też złożenie Spółce przez Sprzedawcę, w formie pisemnej, oferty zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 2.7. OWZ. 
2. Umowa sprzedaży, a także oferta zawarcia umowy sprzedaży składana przez Sprzedawcę winny określać co najmniej: przedmiot umowy, oznaczenie towaru, w tym jego ilości, cenę sprzedaży, w tym cenę jednostkową oraz walutę umowy, termin wykonania umowy przez Sprzedawcę, miejsce i sposób dostawy, sposób pakowania i rodzaj palet, na jakich dostarczany jest towar oraz wymagane uprawnienia, certyfikaty i dokumenty, jakie powinny towarzyszyć dostawie. 
3. Wszelkie oświadczenia i ustalenia dokonane między Spółką a Sprzedawcą niespełniające formy, o której mowa w punkcie 2.1. bądź wymagań wskazanych w punkcie 2.2. stanowią negocjacje. Negocjacje mogą być prowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, telefonu lub w formie pisemnej. 
4. Zamówienie złożone przez Spółkę nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. 
5. Wyłącza się stosowanie przepisów art. 661 § 1 – 3 k.c. 
6. W przypadku złożenia Spółce przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w punkcie 2.1. OWZ, wyłącza się stosowanie przepisu art. 682 k.c. (milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę). 
7. Przyjęcie przez Spółkę oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Sprzedawcę każdorazowo następuje poprzez sporządzenie przez Spółkę dokumentu umowy sprzedaży i przekazanie go w formie pisemnej Sprzedawcy nie później niż następnego dnia roboczego do godziny 15.00 czasu polskiego. 
8. Odpowiedź Spółki na ofertę Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim przypadku Spółkę i Sprzedawcę wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, jeżeli w treści oferty Sprzedawca wskazał, że może być ona przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego do godziny 15.00 czasu polskiego, sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy. 
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta albo w chwili otrzymania przez Spółkę podpisanej przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, albo w chwili przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji umowy sprzedaży – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
10. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Spółki. 
11. Spółce przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości podpisów i umocowania osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Spółki w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek umożliwić weryfikację prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Spółki w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, na każdorazowe żądanie Spółki, najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania takiego żądania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Spółki oznacza potwierdzenie przez niego prawdziwości podpisów i uprawnień osób, o których mowa w niniejszym punkcie.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. Sprzedawca wykonuje umowę sprzedaży na warunkach określonych w umowie oraz niniejszych OWZ. 
2. Jakakolwiek zmiana warunków wykonania zawartej umowy sprzedaży wymaga wyrażenia przez drugą Stronę umowy zgody w formie pisemnej. 
3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania spoczywającego na nim na podstawie umowy sprzedaży za pomocą osób trzecich lub powierzyć wykonania tego zobowiązania osobom trzecim (podwykonawcom). 
4. Korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Spółkę z chwilą jego odbioru lub dostawy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Pod pojęciem terminu wykonania umowy przez Sprzedawcę rozumie się termin dostarczenia towaru do wskazanego w umowie sprzedaży miejsca wykonania umowy lub wydania towaru Spółce w przypadku, gdy towar będzie odbierany przez Spółkę od Sprzedawcy. Termin wykonania umowy przez Sprzedawcę określają postanowienia umowy sprzedaży. 
2. Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać terminu wykonania umowy sprzedaży. Odpowiada on za wszelkie szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu przez niego umowy. 
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży przez Sprzedawcę wynoszącego ponad miesiąc, Spółka ma prawo dokonania na koszt Sprzedawcy zakupu towaru będącego przedmiotem umowy od innego podmiotu. Sprzedawca jest zobowiązany do pokrycia związanych z tym zakupem kosztów w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Spółkę.

CENA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cenę określa umowa sprzedaży. 
2. Cena określona w umowie sprzedaży, poza kosztem opakowania i ubezpieczenia, obejmuje także koszt załadunku, transportu do miejsca wykonania umowy, rozładunku, a także inne koszty, zgodnie z najbardziej aktualnymi w chwili zawarcia umowy sprzedaży warunkami Incoterms, opublikowanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. 
3. Podstawę zapłaty przez Spółkę ceny sprzedaży na rzecz Sprzedawcy każdorazowo stanowi faktura elektroniczna. 
4. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów z treścią umowy sprzedaży, płatność ceny sprzedaży będzie realizowana przez Spółkę w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym w umowie Sprzedaży. 
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Spółki. 
6. W przypadku, gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub uzgodnionych przez Strony informacji, może zostać odesłana do Sprzedawcy. W takim przypadku fakturę uznaje się za niedostarczoną, a co za tym idzie – bieg terminu zapłaty przez Spółkę ceny sprzedaży nie rozpoczyna się. Termin zapłaty ceny sprzedaży na podstawie faktur błędnie wystawionych liczony jest od dnia doręczenia Spółce poprawnie wystawionych faktur.

ROZLICZENIE OPAKOWAŃ

1. Wszelkie opakowania wielokrotnego użytku (pojemniki, palety drewniane i plastikowe itp.) wykorzystane przy realizacji umowy sprzedaży podlegają rozliczeniu pomiędzy Spółką a Sprzedawcą. 
2. W momencie dostawy towaru Spółka wystawia dokument PZ, w którym wskazana jest ilość i rodzaj opakowań otrzymanych przez Spółkę od Sprzedawcy oraz opakowań zwróconych Sprzedawcy przez Spółkę. Jeżeli opakowania są zwracane Sprzedawcy innym transportem niż dokonano dostawy towaru, Spółka wystawia dokument WZ, w którym wskazana jest ilość i rodzaj opakowań zwróconych Sprzedawcy przez Spółkę. 
3. 10-go dnia każdego miesiąca Spółka wysyła Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości i rodzaju opakowań Sprzedawcy znajdujących się w posiadaniu Spółki oraz ilości i rodzaju opakowań Spółki znajdujących się w posiadaniu Sprzedawcy (saldo opakowań), dotyczącą rozliczenia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym informacja jest wysyłana. 
4. Jeżeli do 15-go dnia każdego miesiąca Sprzedawca nie zgłosi zastrzeżeń do salda opakowań, o którym mowa powyżej, uważa się, że je akceptuje. 
5. Po 15-tym dniu każdego miesiąca Spółka ma prawo dokonać kompensacji opakowań Spółki z opakowaniami Sprzedawcy. Spółka przesyła Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie w tym przedmiocie. 
6. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Sprzedawcy nadal pozostają nierozliczone opakowania Spółki, Sprzedawca ma obowiązek ich zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Spółki o kompensacji. Brak zwrotu przez Sprzedawcę opakowań w ww. terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Sprzedawcę wartości opakowań, na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury, według cennika opakowań znajdującego się na stronie internetowej Spółki, aktualnego na dzień wystawienia faktury. 
7. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Spółki nadal pozostają nierozliczone opakowania Sprzedawcy, Spółka wzywa Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich odbioru w terminie wskazanym w wezwaniu. W razie niezastosowania się przez Sprzedawcę do tego wezwania, Spółka ma prawo, według własnego wyboru, przechowywać opakowania na koszt i ryzyko Sprzedawcy, sprzedać opakowania wybranej przez siebie osobie po ustalonej przez siebie cenie lub zutylizować opakowania na koszt Sprzedawcy. 
8. Opakowania przekazywane Spółce przez Sprzedawcę powinny być zdatne do dalszego użytku. Jakiekolwiek uszkodzenie opakowania powodujące jego niezdatność do dalszego użytku przez Spółkę wyłącza możliwość kompensacji, o której mowa powyżej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca udziela rękojmi za wady dostarczonego towaru – niezależnie od jego postaci (świeży/ mrożony) – na okres nie krótszy niż do końca terminu przydatności do spożycia towaru po jego zamrożeniu. 
2. Zgłoszenie wad może nastąpić w wybranej przez Spółkę formie. 
3. Zgłoszenie przez Spółkę wad uznane będzie za zgłoszenie przedłożone w trybie rękojmi, chyba że z wyraźnego oświadczenia Spółki wynikać będzie co innego. 
4. Jeżeli wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem terminu do spożycia towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Spółkę. 
5. Spółka traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 14 dni po jej stwierdzeniu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. 
6. Wykonując uprawnienia z rękojmi Spółka może według swojego uznania bądź odstąpić od umowy sprzedaży w całości albo w części, żądać obniżenia przez Sprzedawcę ceny, żądać naprawy towaru bądź żądać wymiany towaru na wolny od wad. Spółka ma prawo odstąpić od umowy nawet, jeżeli wada jest nieistotna. 
7. Sprzedawca nie może odmówić naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad nawet, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów, w szczególności gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru. 
8. Sprzedawca ma obowiązek naprawić towar lub wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, najpóźniej w terminie wskazanym w zgłoszeniu wad dokonanym przez Spółkę. 
9. Koszty związane z przekazaniem wadliwego towaru przez Spółkę Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Spółce towaru wolnego od wad obciążają Sprzedawcę. 
10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Spółki wadliwy towar w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy. Przekazanie towaru nastąpi w terminie wskazanym przez Spółkę. 
11. Jeżeli Sprzedawca nie odbierze towaru w terminie wskazanym przez Spółkę, Spółka ma prawo według swego wyboru składować towar na koszt i ryzyko Sprzedawcy, odesłać towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy lub zutylizować towar na koszt Sprzedawcy. 
12. Każde zgłoszenie wad przez Spółkę wydłuża okres rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady. Gdy towar został wymieniony, okres rękojmi w zakresie tego towaru biegnie od początku od dnia jego wymiany. 
13. Spółka jest uprawniona do dokonania cesji praw z tytułu rękojmi na rzecz osób trzecich. 
14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonego przez Spółkę zgłoszenia wad w terminie 3 dni, w formie dokumentowej. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do zgłoszenia wad dokonanego przez Spółkę w tym terminie jest równoznaczne z uwzględnieniem złożonego zgłoszenia w całości. 
15. Sprzedawca upoważnia Spółkę do zastępczego usunięcia wad na jego wyłączny koszt i ryzyko, w przypadku gdy Sprzedawca ich nie usunie we właściwym terminie, co stosuje się w szczególności odpowiednio gdy Sprzedawca nie usunął wady, usunął wadę w sposób niewłaściwy lub nieskuteczny, nie wymienił towaru na wolny od wad. 
16. Jeżeli z powodu wady towaru Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny lub jeżeli towar został przez Sprzedawcę naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, Sprzedawca ma obowiązek naprawienia szkody, którą poniosła Spółka przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności ma obowiązek zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów i przetworzenia towaru. Jeżeli towar wadliwy został połączony przez Spółkę z towarem wolnym od wad, pochodzącym od Sprzedawcy, uprawnienie Spółki do odstąpienia od umowy, żądania obniżenia ceny, naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad obejmuje nie tylko towar wadliwy, ale także towar wolny od wad połączony z wadliwym. Jeżeli towar wadliwy został połączony przez Spółkę z towarem wolnym od wad pochodzącym od innego Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek naprawienia szkody obejmującej nie tylko towar wadliwy, ale także towar wolny od wad połączony z wadliwym. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

KARY UMOWNE

1. Sprzedawca zapłaci Spółce karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy sprzedaży albo w usunięciu wad towaru w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w umowie sprzedaży za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Spółkę z uwagi na okoliczności leżące po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w umowie sprzedaży. 
3. Spółka ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Spółka, ponad inne postanowienia OWZ, może odstąpić od umowy sprzedaży także w przypadku, gdy zaistnieje choćby jedna z poniżej wskazanych okoliczności: 
a. Sprzedawca opóźnia się z dostawą całości bądź części towaru, 
b. Sprzedawca oświadczył, że nie wykona umowy sprzedaży. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wymaga formy pisemnej.

POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Sprzedawcę w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe, techniczne dotyczące Spółki i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione przez Sprzedawcę osobom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
2. W szczególności Sprzedawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Spółkę od umowy sprzedaży z przyczyn zależnych od Sprzedawcy. 
3. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy Sprzedaży oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. 
4. Zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy pozostaje w mocy po wykonaniu umowy i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą Spółki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e- mail: SNS@SNSFOODS.PL, zwana dalej także jako „ADO”. 
2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci: 
● danych identyfikacyjnych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy) 
● dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)
● dane bankowe 
będą przetwarzane w celu: 
● zawarcia i realizacji zawartej umowy bądź podejmowania czynności niezbędnych do jej zawarcia i realizacji (art. 6 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO); ● wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO); 
● gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO); 
● w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). 
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym m.in. kancelariom prawnym, firmom IT, firmom transportowym, spedycyjnym. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub świadczenia usług jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego. 
6. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 
7. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej między stronami umowy lub podejmowania czynności niezbędnych do jej zawarcia i realizacji. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWZ mają odpowiednie zastosowanie do umów o świadczenie usług. 
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży bądź dostawy zawieranych przez Spółkę jest prawo polskie. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy k.c. 
4. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów. 
5. Wszelkie spory między Spółką a Sprzedawcą dotyczące zawieranych przez nich umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. 
6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Sprzedawca nie jest uprawniony do przeniesienia na inną osobę praw wynikających z umowy sprzedaży lub też obciążenia praw i obowiązków wynikających z realizacji umowy sprzedaży. 
7. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, zawiadomić Spółkę w formie w pisemnej o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu korespondencyjnego. 
8. Ilekroć w OWZ, ofercie czy umowie sprzedaży mowa jest o formie pisemnej, możliwe jest jej zastąpienie formą dokumentową – poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego. Wymóg zachowania formy pisemnej – możliwej do zastąpienia formą dokumentową – każdorazowo zastrzeżony jest w OWZ, ofercie bądź umowie sprzedaży pod rygorem nieważności. 
9. Niniejsze OWZ mogą być zmieniane przez Spółkę. Wszelkie zmiany OWZ wymagają zachowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnej bądź dokumentowej oraz ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. Zmiana OWZ nie wywiera skutku wobec umów sprzedaży zawartych przed jej dokonaniem. 
10. Nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszego OWZ nie wpływa na skuteczność jego pozostałych postanowień, które to postanowienia pozostają w mocy i obowiązują. W sytuacji niemożności obowiązywania OWZ z wyłączeniem nieważnych postanowień, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze, tak aby poprzez nowe ustalenia, prawnie dopuszczalne, odzwierciedlić pierwotne intencje Stron.