Polski
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 
W ROKU PODATKOWYM TRWAJĄCYM OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R. 
SNS FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WSTĘP

Celem sporządzenia informacji jest spełnienie obowiązków nałożonych na SNS FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2587ze zm., dalej: updop) w przedmiocie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Informacja nie zawiera informacji, które są zastrzeżone z uwagi na obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa oraz nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na prowadzoną lub planowaną działalność biznesową objęte są tajemnicą handlową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE O SPÓŁCE 

SNS FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dale Spółką) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71, NIP: 9471857420, REGON: 472350036, Nr BDO: 000034507, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000185194. 

Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 29 maja 2000 r. pod firmą Matex Sp. z o.o. W dniu 28.08.2006 r. aktem notarialnym dokonano zmiany dotychczasowego profilu działania oraz zmiany nazwy na SNS Trading Sp. z o. o. Aktem notarialnym z dnia 29 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło zmianę umowy Spółki, zgodnie z którą Spółka prowadzi działalność pod nazwą SNS FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana nazwy Spółki została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2014 r. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy mięsem i wyrobami z mięsa. 

W Spółce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

SNS FOODS Spółka z o.o. tworzy Grupę Kapitałową ze Snowman Foods Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której SNS FOODS jest jednostką dominującą, a Snowman Foods Solution jest podmiotem zależnym. SNS FOODS Spółka z o.o. na 31.12.2022r. posiadała 60% udziałów w Spółce zależnej. Współpraca obu spółek ma na celu umacnianie pozycji na rynku i zwiększanie możliwości rozwoju. 

Misja SNS FOODS Sp. z o.o. brzmi „Rozwijajmy się i rośnijmy bezpiecznie razem”. Naszą działalność opieramy na 4 filarach wartości: 
• Etyka 
• Rozwój i osiąganie 
• Szacunek dla ludzi 
• Jakość produktów i usług 

Wskazane zasady, które wpisane są w strategię działania Spółki, przekładają się również na obszar obowiązków publicznoprawnych. Zasadniczym celem Spółki jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość przy wypełnianiu obowiązków podatkowych i rozliczaniu podatków. Spółka dba o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, weryfikuje konsekwencje podatkowe swoich decyzji biznesowych i nie podejmuje działań ryzykownych podatkowo oraz minimalizuje ryzyko potencjalnych sporów z organami podatkowymi.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE. 

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie stosowane w Spółce to m.in.: 

• wdrożone instrukcje i procedury w tym obiegu dokumentów i akceptacji faktur, kontroli dokumentów i dowodów księgowych, kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych, płatności podatkowych, podziału ról i odpowiedzialności, 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi Krajowych Standardów Rachunkowości wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, jak również ustawami podatkowymi i przepisami wykonawczymi do nich, 

• zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez podjęcie działań, których racjonalnie można by od Spółki oczekiwać, aby zidentyfikować, że transakcja nie odbywała się z nadużyciem lub oszustwem m.in.: 

  • weryfikowanie kontrahentów, w tym sprawdzanie kontrahentów w systemie VIES, KRS lub CEiDG,
  • sprawdzanie czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji,
  • sprawdzanie czy rachunki bankowe przypisane do kontrahenta figurują na „białej liście”,
  • sprawdzanie, czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze dane adresowe, nazwa i NIP,
  •  sprawdzanie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (split payment),
  • informowanie właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy nie znajdujący się na „białej liście”,
  • współpraca z bankami obsługującymi Spółkę w zakresie weryfikacji kontrahentów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

• archiwizowanie danych i dokumentów. 

W sytuacji wystąpienia nietypowych transakcji lub złożonych zmian przepisów podatkowych, Spółka korzysta z dostępnych publikacji oraz baz internetowych zawierających interpretacje podatkowe.

Zasady funkcjonowania Spółki, w tym struktura organizacyjna, mają na celu terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, księgowości, kadr i płac. 

Funkcje księgowe, kadrowe i płacowe oraz procesy podatkowe są wykonywane przez pracowników posiadających wiedzę i kompetencje do realizowania powierzonych im zadań z tych obszarów. Pracownicy korzystają z serwisów branżowych i monitorują zmiany w przepisach prawa podatkowego. Mają możliwość korzystania ze szkoleń celem aktualizacji wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W sytuacjach wątpliwych pracownicy odpowiedzialni za prawidłową realizację obowiązków podatkowych współpracują z zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w doradztwie podatkowym.  

INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

Spółka w roku podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (poza wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej). Relacje z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka opiera na otwartości, transparentności oraz chęci współpracy. Spółka terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby wpływające z organów podatkowych oraz dostarcza stosowne wyjaśnienia według najlepszej wiedzy oraz wymagane informacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 86a § 1 pkt 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ 

Spółka podejmuje niezbędne środki i dokłada najwyższych starań celem prawidłowego i terminowego wywiązywania się z nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych poprzez m.in.: 

• identyfikowanie zdarzeń, które powodują powstanie obowiązku podatkowego, 
• terminowe składanie deklaracji podatkowych, informacji, sprawozdań, wymaganych przepisami prawa podatkowego, 
• sporządzanie i przesyłanie plików JPK_V7M, 
• ustalanie i terminowe uiszczanie należnych podatków, 
• prawidłowe ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
• sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C. 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków: 

• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 
• podatku od towarów i usług (VAT), 
• podatku od nieruchomości, 
• podatku od czynności cywilnoprawnych.  

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu następujących podatków: 
• podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), 
• zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych (WHT). 

W roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego i w konsekwencji nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.  

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU art. 11a ust.1 pkt 4, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W roku podatkowym suma wartości transakcji przeprowadzonych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok trwający od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, suma bilansowa aktywów wyniosła 59.919.761,69 zł, natomiast 5% z tej kwoty wynosi 2.995.988,08 PLN. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów dotyczyły: 

• zakupu usług składowania, pakowania, układania, konfekcjonowania itp. 
• udzielenia pożyczki 
• udzielenie poręczeń 

W 2022 r. Spółka nie zawierała transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce o wartości liczonej odrębnie dla każdej z transakcji przekraczającej wartość 5 % sumy bilansowej aktywów. 

Spółka sporządza dokumentację cen transferowych z podmiotami powiązanymi wraz z informacją podatkową TPR-C.

INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU art. 11a ust. 1 pkt 4 

Spółka w roku podatkowym 2022 nie planowała i nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. 

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH. 
WNIOSKI O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W art. 14a § 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, O KTÓREJ MOWA W art. 14b ORDYNACJI PODATKOWEJ 

Spółka w roku podatkowym wystąpiła z wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. 

WNIOSKI O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W art. 42a USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

WNIOSKI O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W art. 7d ust. 1 USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

W trakcie roku podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej i nie była zarejestrowana na cele podatkowe w żadnym z tych terytoriów lub krajów. 

W 2022 r. Spółka w ramach transakcji sprzedaży towarów handlowych, zawarła transakcje z podmiotami niepowiązanymi z siedzibą w Mauritius i Curacao.