Polski

Artykuł I Zakres stosowania

1.1.1. Poniższe warunki będą miały zastosowanie w szczególności (tj. nie wyłącznie) do dostaw mięsa, produktów mięsnych i innych powiązanych produktów. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży będą miały zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez SNS Foods Sp. z o.o. Ogólne warunki będą miały również zastosowanie do wszelkich późniejszych umów i/lub innych umów między SNS Foods Sp. z o.o. i nabywcą. „Nabywca” w rozumieniu niniejszego opisu będzie rozumiany jako kontrahent Spółki SNS Foods Sp. z o.o.

1.2.1. Brak odwołania się przez SNS Foods Sp. o.o. do któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się prawa do powoływania się na którykolwiek z tych zapisów na późniejszym etapie.

1.2.2. Jeżeli nabywca stosuje własne warunki sprzedaży i zakupu, warunki te nie będą miały zastosowania do umów zawartych przez nabywcę z SNS Foods Sp. z o.o., a jedynymi wiążącymi ogólnymi warunkami sprzedaży pomiędzy stronami będą zapisy niniejszego aktu.

Artykuł II Zawarcie i zmiana umowy

2.1.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący i Sprzedający prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie istotnych postanowień przyszłej umowy sprzedaży. Negocjacje mogą być prowadzone w sposób zaakceptowany przez Strony, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, telefonu lub w formie pisemnej. W razie wątpliwości, za formę pisemną uważa się również przesłanie wiadomości za pomocą komunikatorów, takich jak skype/whatsapp/gg/wechat/viber, etc. O ile Strony inaczej nie postanowią, celem negocjacji jest ustalenie treści przyszłej umowy sprzedaży.

2.1.2. Po zakończeniu negocjacji, w przypadku dojścia do porozumienia w przedmiocie istotnych postanowień umowy, Sprzedający sporządza dokument umowy sprzedaży (zwany dalej „Umowa Sprzedaży" podpisuje go i przesyła Kupującemu do podpisu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub faxu.

2.1.3. Umowa Sprzedaży będzie zawierała wszelkie, ustalone przez Strony w toku negocjacji postanowienia, w tym obligatoryjnie: określenie stron umowy, przedmiotu umowy, sposobu dostawy towaru, cenę sprzedaży (w tym cenę jednostkową), walutę kontraktu, wynagrodzenie za usługi dodatkowe takie jak transport i/lub jego ubezpieczenie, termin płatności, sposób płatności, sposób pakowania i rodzaj palet na jakich dostarczany jest towar.

2.1.4. Nawet jeśli SNS Foods Sp. z o.o. przekazał nabywcy ofertę, która została zaakceptowana przez nabywcę, umowa nie będzie wiążąca dla SNS Foods Sp. z o.o. do momentu pisemnego potwierdzenia umowy przez SNS Foods Sp. z o.o. Faktyczne rozpoczęcie realizacji umowy z nabywcą będzie również stanowić potwierdzenie umowy. W razie wątpliwości, za pisemne potwierdzenie uważa się również potwierdzenie przesłane za pomocą komunikatorów, takich jak skype/whatsapp/gg/wechat/viber, etc.

2.2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy nie będą wiążące dla SNS Foods Sp. z o.o. do momentu ich zaakceptowania i pisemnego potwierdzenia przez SNS Foods Sp. z o.o.

2.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z SNS Foods Sp. z o.o., SNS Foods Sp. z o.o. będzie uprawniony do obciążenia nabywcy kosztami rzeczywiście poniesionymi i/lub spowodowanymi wykonaniem przez SNS Foods Sp. z o.o. umowy.

2.4. W przypadku braku doręczenia Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego Umowy Sprzedaży w terminie 24 godzin od chwili doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży, przyjmuje się, że Strony zawarły Umowę Sprzedaży w dniu upływu wyżej wskazanego terminu. W razie dalszych wątpliwości, dokument Umowy Sprzedaży stanowi, w sytuacji wskazanej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, ofertę w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego, która może być przyjęta przez Kupującego wyłącznie bez zastrzeżeń.

2.5. Umowa Sprzedaży zostaje podpisana przez osoby upoważnione do składania w imieniu Kupującego oświadczeń woli.

2.6. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest miejsce siedziby Sprzedawcy.

2.7. Z chwilą podpisania przez Kupującego Umowy Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść OWS. Poprzez zaakceptowanie przez Kupującego OWS, stają się one integralną częścią Umowy Sprzedaży.

2.8. Sprzedającemu przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości podpisów i umocowania osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma obowiązek umożliwić weryfikację prawdziwości podpisów i uprawnień podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży, na każdorazowe żądanie Sprzedającego, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania takiego żądania. Brak odpowiedzi Kupującego na żądanie Sprzedającego oznacza potwierdzenie przez Kupującego prawdziwości podpisów i uprawnień osób, o których mowa w niniejszym ustępie.

2.9. Sprzedający może wykonać spoczywające na nim zobowiązanie z Umowy Sprzedaży za pomocą osób trzecich lub powierzyć wykonanie tego zobowiązania osobom trzecim (tzw. podwykonawcy). Powyższe znajduje również zastosowanie do możliwości wykonywania zobowiązania przez przedstawicieli ustawowych.

Artykuł III Ceny

3.1. W zakresie, w jakim wyraźnie nie przewidziano ani nie uzgodniono inaczej, zastosowanie będzie miała cena podana w ofercie lub uzgodniona między stronami. Dostawa zostanie zrealizowana opłaconym transportem, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Wszelkie opłaty rządowe, w tym podatek VAT, będą naliczane osobno, zgodnie ze stawką obowiązującą dla danej dostawy.

3.2. Każda cena podana przez SNS Foods Sp. z o.o. będzie podlegać podwyższeniu przez SNS Foods Sp. z o.o. o dodatkowe koszty, które SNS Foods Sp. z o.o. ponosi w wyniku zmiany czynników determinujących ceny, w tym oficjalne notowania rynkowe towarów, które mają zostać dostarczone lub surowców koniecznych do ich wytworzenia, ceny zakupu, transportu i przechowywania, koszty pakowania, wynagrodzenia, podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki ubezpieczeniowe itp. - po dacie wyceny, ale przed zawarciem umowy.

3.3. Wszelkimi kosztami ponoszonymi przez SNS Foods Sp. z o.o. a związanymi z obowiązkiem odebrania i/lub przetworzenia materiału opakowaniowego SNS Foods Sp. z o.o. może obciążyć nabywcę.

3.4. Wszelkie materiały opakowaniowe kwalifikujące się do ponownego użycia (takie jak pojemniki) pozostaną własnością SNS Foods Sp. z o.o. i muszą zostać zwrócone przez nabywcę do SNS Foods Sp. z o.o. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty kosztów wysyłki zwrotnej materiału opakowaniowego do SNS Foods Sp. z o.o.

Artykuł IV Dostawa

4.1.1. Dostawa Towarów jest dokonywana zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w Umowie Sprzedaży.

4.1.2. Wszelkie odwołania w Umowie Sprzedaży do terminów handlowych odnoszą się do najbardziej aktualnych w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży terminów Incoterms, opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

4.1.3. Dostawa następuje przez wydanie Towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (m.in. spedytorowi bądź przewoźnikowi), a jeśli Kupujący lub osoba przez niego upoważniona nie stawi się w miejscu i czasie dostawy, Towar uważa się za wydany i zostaje składowany na koszt i ryzyko Kupującego. 4.1.4. Datą dostawy będzie data podana w Umowie Sprzedaży sporządzonej przez SNS Foods Sp. z o.o. W dacie dostawy ryzyko dostarczenia przedmiotów przechodzi na nabywcę. Jeżeli została ustalona data odbioru, za datę dostawy uważa się datę dostawy.

4.2. W przypadku, gdy SNS Foods Sp. z o.o. wymaga przedpłaty należnej ceny lub zabezpieczenia jej zapłaty w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od zawarcia umowy, termin dostawy nie nadejdzie, dopóki taka przedpłata lub zabezpieczenie nie zostaną w całości otrzymane przez SNS Foods Sp. z o.o.

4.3. SNS Foods Sp. z o.o. może dostarczać towar partiami i może fakturować osobno tak realizowane dostawy na fakturach częściowych. Nabywca nie może wstrzymać wykonania swoich zobowiązań płatniczych, jeżeli SNS Foods Sp. z o.o. decyduje się na dostawę partiami.

4.4. Samo niedostarczenie towaru nabywcy w uzgodnionym terminie dostawy nie stanowi niedotrzymania zobowiązań przez SNS Foods Sp. z o. o. SNS Foods Sp. z o.o. nie dotrzyma umowy tylko wtedy, gdy nadal nie uda się dostarczyć towaru w dodatkowym terminie dostawy, uzgodnionym pomiędzy stronami na piśmie.

4.5. Nabywca może rozwiązać umowę z powodu niedostarczenia towarów przez SNS Foods Sp. z o.o. w uzgodnionym terminie, o którym mowa w art. 4.4, tylko w takim zakresie, w jakim umowa nie została jeszcze wykonana. W przypadku siły wyższej SNS Foods Sp. z o.o. zostanie zwolniona z obowiązku dostawy bez ponoszenia żadnych kosztów.

4.6. Kupujący jest obowiązany do terminowego odbioru zamówionych Towarów. Jeśli Kupujący nie dokonana terminowego odbioru towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo sprzedaży Towarów dowolnie przez siebie wybranej osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Kupującego po upływie: a. 5 (pięciu) godzin od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego - w odniesieniu do Towarów świeżych; b. 2 (dwóch) dni od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego - w odniesieniu do Towarów mrożonych.

4.7. Jeśli nabywca nie odbierze dostawy w ustalonym terminie dostawy, nie zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty za taką dostawę.

4.8. SNS Foods Sp. z o.o. może wstrzymać dostawę, jeżeli nabywca nie wywiąże się z jakichkolwiek wczęsniejszych zobowiązań wobec SNS Foods Sp. z o.o. z dowolnego powodu i na podstawie jakiejkolwiek umowy.

4.9. Wszelkie koszty i wydatki wynikające z braku terminowego odbioru zamówionych Towarów, w sytuacji, o której mowa w art. 4.6, obciążają Kupującego.

Artykuł V Płatność

5.1. Płatność zostanie dokonana w uzgodnionym terminie zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w Umowie Sprzedaży i fakturze sporządzonej i wysłanej przez SNS Foods Sp. z o.o.

5.2. Nabywca nie może kompensować żadnych należności wobec SNS Foods Sp. z o.o. opiewających na kwoty należne mu od SNS Foods Sp. z o.o.

5.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny, Nabywca zapłaci odsetki równe odsetkom ustawowym powiększonym o dwa (2) procent od zaległej części należności. SNS Foods Sp. z o.o. może zawiesić wykonywanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z umowy do czasu otrzymania wszystkich należnych kwot. SNS Foods Sp. z o.o. może również rozwiązać umowę w całości lub części z zachowaniem wszelkich swoich praw, w tym w szczególności prawa do dochodzenia odszkodowania.

5.4. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych przez SNS Foods Sp. z o.o. w związku z niewykonaniem obowiązków przez nabywcę.

5.5. W przypadku ogłoszenia upadłości przez nabywcę lub w przypadku zaprzestania lub przeniesienia przez nabywcę całości lub części jego działalności na inny podmiot, wszelkie kwoty należne SNS Foods Sp. z o.o. od nabywcy stają się natychmiast wymagalne i płatne w całości.

Artykuł VI Jakość; Kontrola; Reklamacje

6.1. Dostarczone produkty zostaną uznane za dostarczone w dobrym stanie, jeśli spełniają zarówno krajowe, jak i unijne wymagania weterynaryjne dotyczące jakości obowiązujące w momencie zawarcia umowy, a ponadto są zgodne z wyraźnie uzgodnionymi specyfikacjami uzgodnionymi pomiędzy Stronami.

6.2. Szczególne wymagania odnośnie etykietowania Nabywca jest zobowiązany zgłosić przed zawarciem Umowy.

6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące faktur należy zgłaszać do SNS Foods Sp. z o.o. na piśmie w ciągu 5 dni od daty wystawienia odpowiedniej faktury. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia zobowiązania płatniczego kupującego.

6.4. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów sprzedawanych przez SNS Foods Sp. z o.o. winny być zgłoszone na piśmie bądź faksem do SNS Foods Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż: • w przypadku niezamrożonego mięsa: w ciągu 24 godzin od daty dostawy; • w przypadku mrożonego mięsa: w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty dostawy; • w przypadku niezamrożonych produktów innych niż mięso: w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

6.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych towarów będą przyjmowane tylko wtedy, gdy towarzyszy im raport sporządzony przez właściwego eksperta wraz z dokumentami dostawy z odpowiednimi uwagami. Raport winien zawierać wskazanie wszystkich wad i usterek. Raport wstępny należy przesłać do SNS Foods Sp. z o.o. e-mailem, faksem lub listem poleconym, wszystko - w zależności od czasu, w którym uwidoczniła się wada - najpóźniej w terminie określonym w art. 6.4;

6.6. Jakakolwiek utrata masy w wyniku chłodzenia lub zamrażania nie będzie uważana za wadę.

6.7. Jeżeli nabywca jest zdania, że nastąpiła utrata masy w wyniku przyczyn innych niż chłodzenie lub zamrażanie, zgłosi taką utratę wagi do SNS Foods Sp. z o.o. e-mailem, faksem, wraz z oficjalnym dowodem ważenia, wystawionym po ważeniu urzędowym, w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od faktycznej dostawy przedmiotów.

6.8. Jeżeli utrata masy nie została zgłoszona SNS Foods Sp. z o.o na warunkach art. 6.7, reklamacja nie zostanie przyjęta.

6.9. SNS Foods Sp. z o.o. rozpatrzy reklamacje tylko wtedy, gdy zostaną one złożone prawidłowo.

6.10. Od momentu złożenia reklamacji do zakończenia procesu jej rozpatrywania nabywca będzie zobowiązany do przechowywania reklamowanych towarów we właściwych warunkach, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie zaakceptowana.

6.11. Jeżeli SNS Foods Sp. z o.o. uzna reklamację za uzasadnioną, może według własnego uznania przyznać zniżkę na dostarczony towar lub odebrać towar na własny koszt.

6.12. Nabywca nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania, jeśli zwróci reklamowane towary bez wcześniejszej pisemnej zgody SNS Foods Sp. z o.o.

Artykuł VII Zastrzeżenie własności

7.1. Prawo własności do dostarczonych towarów nie przejdzie na nabywcę, dopóki nabywca nie zapłaci w pełni wszystkich należnych mu kwot na rzecz SNS Foods Sp. z o.o. na podstawie lub w związku z dowolną umową dostawy towarów zawartą z SNS Foods Sp. z o.o.

7.2. Nabywca będzie zobowiązany do przechowywania wszelkich towarów, do których tytuł własności nadal należy do SNS Foods Sp. z o.o., w odpowiednich warunkach oraz w oddzieleniu od innych towarów.

7.3. Nabywca nie może dysponować żadnymi towarami, do których tytuł własności nadal przysługuje SNS Foods Sp. z o.o., z wyjątkiem normalnego wykonywania działalności gospodarczej. Powyższe nie obejmuje korzystania z takich towarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

7.4. W przypadku niewykonania przez nabywcę całości lub części jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z lub w związku z jakąkolwiek umową dostawy towarów zawartą z SNS Foods Sp. z o.o., SNS Foods Sp. z o. o. będzie uprawniony do odebrania wszelkich towarów, do których tytuł nadal przysługuje SNS Foods Sp. z o.o. Nabywca jest zatem zobowiązany do podjęcia wszelkiej wymaganej współpracy i w tym celu, umożliwienia pracownikom SNS Foods Sp. z o.o. dostępu do pomieszczeń używanych przez nabywcę lub służących mu do wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie koszty związane z odbiorem towarów ponosi nabywca.

Artykuł VIII Przejście ryzyka

 8.1. Ryzyko uszkodzenia lub utraty całości lub części dostarczanych towarów przejdzie na nabywcę i pozostanie przy nim w momencie dostawy towarów na miejsce dostawy. Jeżeli SNS Foods Sp. z o.o. umożliwia nabywcy odbiór towarów, ale nabywca nie przyjmuje dostawy takich towarów z przyczyn niezależnych od SNS Foods Sp. z o.o., ryzyko wszelkich uszkodzeń lub utraty całości lub części takich towarów przechodzi na nabywcę w momencie udostępnienia nabywcy towarów do odbioru.

Artykuł IX Rozwiązanie umowy, siła wyższa i zwolnienie z obowiązku świadczenia

9.1. W przypadku, gdy Nabywca nie wykona wcale, nie wykona prawidłowo lub nie wykona punktualnie, zobowiązania wynikającego z umowy, a także w przypadku ogłoszenia przez nabywcę upadłości lub likwidacji oraz zaprzestania bądź zawieszenia działalności gospodarczej, SNS Foods Sp. z o.o. może, według własnego uznania, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu odszkodowania i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw, rozwiązać umowę w całości lub części lub zawiesić dalsze wykonywanie umowy. Ponadto w takim przypadku wszystkie wierzytelności przysługujące SNS Foods Sp. z o.o. przeciwko nabywcy staną się natychmiast wymagalne i płatne.

9.2. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy ze strony SNS Foods Sp. z o.o., SNS Foods Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy, jeśli powyższe wynikają z okoliczności, które są nietypowe lub nie dały się przewidzieć. Takie okoliczności w każdym przypadku obejmują: wojnę, zamieszki, sabotaż, pożar, uderzenie piorunu, eksplozję, zrzut niebezpiecznych substancji lub gazów, awarię dostaw energii, poważną awaria operacyjną, chorobę personelu na nietypową skalę, strajk, blokadę, bojkot, brak surowców, przeszkody transportowe, sankcje urzędowe, w tym zakaz importu, eksportu, tranzytu, zakazy produkcji lub dostawy, niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez stronę trzecią zaangażowaną w wykonanie umowy przez SNS Foods Sp. z o.o., w tym dostawcy.

9.3. SNS Foods Sp. z o.o. powiadomi kupującego w przypadku wystąpienia siły wyższej.

9.4. Jeśli stan niemożności świadczenia z powyższych przyczyn utrzyma się powyżej dwóch miesięcy, sytuacja ta uprawni obie strony, bez uszczerbku dla innych ich praw, do rozwiązania umowy w niewykonanej części, bez żadnej odpowiedzialności.

9.5. Nabywca może rozwiązać umowę z powodu niewykonywania umowy przez SNS Foods Sp. z o.o. tylko w zakresie, w jakim SNS Foods Sp. z o.o., nie wypełnił swoich zobowiązań po pisemnym żądaniu w tym zakresie, a od Nabywcy nie można racjonalnie wymagać kontynuowania umowy.

Artykuł X Odpowiedzialność za szkody

10.1. SNS Foods Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

10.2. Wszelkie szkody należy zgłaszać do SNS Foods Sp. z o.o. w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od wykrycia szkody. Nabywca zobowiązany jest współdziałania z SNS Foods Sp z o.o. w celu wyjaśnienia charakteru, zakresu i przyczyny szkody, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

Artykuł XI Interpretacja

11.1. Nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

11.2. W zakresie, w jakim warunki sprzedaży odnoszą się do towarów i dostaw, odpowiednie zapisy będą miały odpowiednie zastosowanie do świadczenia usług.

Artykuł XII Prawo właściwe, sąd właściwy

12.1. Umowa i jej zawarcie będą podlegały wyłącznie prawu polskiemu. Stosowanie wiedeńskiej konwencji o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. jest wyraźnie wykluczone.

12.2. W przypadku umowy dotyczącej transportu towarów poza terytorium Polski, zastosowanie będą miały reguły „INCOTERMS 2010” przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, zgodnie z którą będą interpretowane warunki handlowe stosowane przez strony w stopniu zgodnym z obecnymi warunkami.

12.3. Właściwymi sądami są: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Sąd Okręgowy w Łodzi. Sądy te będą miały wyłączną właściwość do rozpoznawania wszelkich sporów dotyczących umowy lub w związku z nią, w tym jej zawarcia. SNS Foods Sp. z o.o. będzie jednak uprawniony do przekazania sporu do innego właściwego sądu w Polsce lub poza nią.

12.4. W przypadku różnic w interpretacji zastosowanie będzie miał polski tekst Ogólnych warunków sprzedaży. Tekst polski będzie miał pierwszeństwo przed każdą przetłumaczoną wersją Ogólnych warunków sprzedaży.