Polski

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej OWS) określa podstawowe warunki transakcji handlowych dotyczących sprzedaży i dostawy towarów (zwanych dalej towarami) przez SNS Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69/71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185194, NIP 9471857420, REGON 47235003600000 (zwaną dalej Sprzedawcą) i ich nabywania przez kontrahentów niebędących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (zwanych dalej Kupującym). 
2. OWS są integralną częścią każdej oferty Sprzedawcy i każdego cennika Sprzedawcy, skierowanych do Kupującego. 
3. Jeżeli umowa zawarta na piśmie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie stanowi inaczej, zastosowanie mają postanowienia OWS, stanowiące integralną część umowy. 
4. Przystąpienie przez Kupującego do współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację OWS przez Kupującego. 
5. Warunki handlowe Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy, o ile są zgodne z OWS. W przypadku sprzeczności między treścią postanowień OWS a treścią postanowień wzorców umownych pochodzących od Kupującego umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może dojść do skutku wyłącznie na warunkach niniejszych OWS.  

OFERTA I NEGOCJACJE

1. Przekazane lub udostępnione Kupującemu przez Sprzedawcę oferty i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
2. W stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie stosuje się przepisów art. 661 § 1 - 3 Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie oświadczenia i ustalenia dokonane między Sprzedawcą a Kupującym przed zawarciem umowy stanowią negocjacje. Negocjacje mogą być prowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu lub w formie pisemnej.

UMOWA SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca sporządza dokument umowy sprzedaży (zwany dalej „Umową sprzedaży"), podpisuje go i przesyła Kupującemu do podpisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów. 
2. Umowa sprzedaży będzie zawierała wszelkie, ustalone przez Strony indywidualnie postanowienia, w tym obligatoryjnie: określenie stron umowy, datę sporządzenia umowy, określenie przedmiotu umowy, sposobu, miejsca i czasu dostawy towaru, cenę sprzedaży (w tym cenę jednostkową), walutę kontraktu, wynagrodzenie za usługi dodatkowe takie jak transport i/lub jego ubezpieczenie, termin wykonania umowy, termin i sposób płatności, sposób pakowania i rodzaj palet, na jakich dostarczany jest towar. 
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez Kupującego Umowy sprzedaży lub po upływie 24 godzin od przekazania przez Sprzedawcę Kupującemu dokumentu Umowy sprzedaży, zgodnie z punktem 3.1 OWS lub w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy sprzedaży – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
4. Wszelkie zmiany Umowy Sprzedaży wymagają zaakceptowania przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów, pod rygorem nieważności. 
5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy. 
6. Sprzedawcy przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości podpisów i umocowania osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży. Kupujący ma obowiązek umożliwić weryfikację prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży, na każdorazowe żądanie Sprzedawcy, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania takiego żądania. Brak odpowiedzi Kupującego na żądanie Sprzedawcy oznacza potwierdzenie przez Kupującego prawdziwości podpisów i uprawnień osób, o których mowa w niniejszym ustępie. 
7. Sprzedawca może wykonać spoczywające na nim zobowiązanie z Umowy sprzedaży za pomocą osób trzecich lub powierzyć wykonanie tego zobowiązania osobom trzecim (podwykonawcom). 

CENY

1. Obowiązującą między Sprzedawcą a Kupującym ceną jest cena określona w Umowie sprzedaży. 
2. Ceny podane w ofercie lub cenniku mają charakter informacyjny i mogą w dowolnym czasie zostać zmienione przez Sprzedawcę. 
3. Cena wskazana w Umowie sprzedaży jest ceną netto. Wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym podatkowe i celne, są naliczane osobno, zgodnie ze stawką obowiązującą dla danej dostawy. 
4. Wszelkimi kosztami ponoszonymi przez Sprzedawcę a związanymi z obowiązkiem odebrania i/lub przetworzenia materiału opakowaniowego, Sprzedawca może obciążyć Kupującego. 
5. W przypadku gdy towar będzie eksportowany poza obszar celny UE, Kupujący ma obowiązek dostarczenia Sprzedawcy dokumentów potwierdzających opuszczenie przez towar obszaru celnego UE, w terminie 7 dni od daty opuszczenia przez towar obszaru celnego UE. W razie niewykonania tego obowiązku Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wynikającej z wystawionej przez Sprzedawcę faktury korygującej, obejmującej stawkę podatku VAT dla towarów nieopuszczających obszaru celnego UE, w terminie określonym na tej fakturze. 

DOSTAWA

1. Dostawa towarów jest dokonywana zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży. 
2. Wszelkie odwołania w Umowie sprzedaży do terminów handlowych odnoszą się do najbardziej aktualnych w chwili zawarcia Umowy sprzedaży terminów Incoterms, opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. 
3. Dostawa następuje przez wydanie towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (m.in. spedytorowi bądź przewoźnikowi). 
4. Datą dostawy będzie data podana w Umowie sprzedaży. Jeżeli w Umowie sprzedaży określono datę odbioru, za datę dostawy uważa się datę odbioru. 
5. Jeśli Kupujący lub osoba przez niego upoważniona nie stawi się w miejscu i czasie dostawy, towar uważa się za wydany. Sprzedawca ma prawo od chwili dostawy składować towar na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku, gdy w okresie przechowywania towaru przez Sprzedawcę na koszt Kupującego zmianie ulegnie cena za dany towar, Sprzedawca ma prawo do żądania dopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną na fakturze a ceną aktualną. Sprzedawcy przysługuje także prawo sprzedaży towarów dowolnie przez siebie wybranej osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Kupującego po upływie: a. 5 (pięciu) godzin od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego – w odniesieniu do towarów świeżych; b. 7 (siedmiu) dni od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego – w odniesieniu do towarów mrożonych. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego. 
6. Niedokonanie przez Kupującego odbioru w ustalonym terminie dostawy, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za tę dostawę. 
7. Wszelkie koszty i wydatki wynikające z braku terminowego odbioru towarów zamówionych przez Kupującego obciążają Kupującego. 
8. W przypadku, gdy Sprzedawca wymaga przedpłaty należnej ceny lub zabezpieczenia jej zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy sprzedaży, termin dostawy nie nadejdzie, dopóki taka przedpłata lub zabezpieczenie nie zostaną w całości otrzymane przez Sprzedawcę. W razie uchybienia wyżej wskazanemu terminowi dostarczenia Sprzedawcy wymaganej przedpłaty ceny lub zabezpieczenia jej zapłaty, o których mowa powyżej, termin dostawy zostanie ustalony w porozumieniu z Kupującym po dokonaniu w całości zapłaty kwoty przedpłaty lub zabezpieczeniu przez Kupującego zapłaty ceny. 
9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę, jeżeli Kupujący nie wywiąże się z jakichkolwiek wcześniejszych zobowiązań wobec Sprzedawcy z dowolnego powodu i na podstawie jakiejkolwiek umowy. 
10. Sprzedawca może dostarczać towar partiami i może fakturować osobno tak realizowane dostawy na fakturach częściowych. Kupujący nie może wstrzymać wykonania swoich zobowiązań płatniczych, jeżeli Sprzedawca decyduje się na dostawę partiami. 
11. W dacie dostawy ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. 
12. W trakcie odbioru Kupujący ma obowiązek zbadać, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz ustalić i bezzwłocznie poinformować Sprzedawcę o ewentualnych pomyłkach, brakach lub uszkodzeniach towaru w trakcie transportu. 
13. Kupujący przy odbiorze towaru potwierdza jego zgodność z zamówieniem, podpisując zamieszczone na dokumencie dostawy oświadczenie o odebraniu towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu towaru i jego zabezpieczenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu towaru w formie pisemnej na liście przewozowym lub kopii dokumentu WZ, lub sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody podpisanym zarówno przez kierowcę, jak i Kupującego. List przewozowy oraz dokument WZ, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego towaru, stanowi dowód wykonania zamówienia zgodnie z Umową sprzedaży, bez zastrzeżeń ze strony Kupującego. 
14. Szczególne wymagania odnośnie etykietowania Kupujący jest zobowiązany zgłosić przed zawarciem Umowy sprzedaży. 
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostaw wynikających z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czy przewoźnika, spowodowanych siłą wyższą, np. warunkami drogowymi lub pogodowymi. 

ROZLICZENIE OPAKOWAŃ

1. Wszelkie opakowania wielokrotnego użytku (pojemniki, palety drewniane i plastikowe, itp.), wykorzystane przy realizacji Umowy sprzedaży, podlegają rozliczeniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 
2. W momencie dostawy towaru Sprzedawca wystawia dokument WZ, w którym wskazana jest ilość i rodzaj opakowań wydanych Kupującemu przez Sprzedawcę oraz opakowań zwróconych Sprzedawcy przez Kupującego. Jeżeli opakowania są zwracane Sprzedawcy innym transportem niż dokonano dostawy towaru, Sprzedawca wystawia dokument PZ, w którym wskazana jest ilość i rodzaj opakowań zwróconych Sprzedawcy przez Kupującego. 
3. 10-go dnia każdego miesiąca Sprzedawca wysyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości i rodzaju opakowań Sprzedawcy znajdujących się w posiadaniu Kupującego oraz ilości i rodzaju opakowań Kupującego znajdujących się w posiadaniu Sprzedawcy (saldo opakowań), dotyczącą rozliczenia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym informacja jest wysyłana. 
4. Jeżeli do 15-go dnia każdego miesiąca Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń do salda opakowań, o którym mowa powyżej, uważa się, że je akceptuje. 
5. Po 15-tym dniu każdego miesiąca Sprzedawca ma prawo dokonać kompensacji opakowań Kupującego z opakowaniami Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie w tym przedmiocie. 
6. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Kupującego nadal pozostają nierozliczone opakowania Sprzedawcy, Kupujący ma obowiązek ich zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o kompensacji. Brak zwrotu przez Kupującego opakowań w ww. terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Kupującego wartości opakowań, na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury, według cennika opakowań znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy, aktualnego na dzień wystawienia faktury. 
7. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Sprzedawcy nadal pozostają nierozliczone opakowania Kupującego, Sprzedawca wzywa Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich odbioru w terminie wskazanym w wezwaniu. W razie niezastosowania się przez Kupującego do tego wezwania, Sprzedawca ma prawo, według własnego wyboru, przechowywać opakowania na koszt i ryzyko Kupującego, sprzedać opakowania wybranej przez siebie osobie po ustalonej przez siebie cenie lub zutylizować opakowania na koszt Kupującego. 
8. Opakowania przekazywane Sprzedawcy przez Kupującego powinny być zdatne do dalszego użytku. Jakiekolwiek uszkodzenie opakowania powodujące jego niezdatność do dalszego użytku przez Sprzedawcę wyłącza możliwość kompensacji, o której mowa powyżej. 

PŁATNOŚĆ

1. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności według warunków wskazanych w Umowie sprzedaży oraz fakturze wystawionej przez Sprzedawcę. 
2. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie może kompensować żadnych należności wobec Sprzedawcy. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy odsetki równe odsetkom ustawowym powiększonym o 2 procent od zaległej części należności. 
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny Sprzedawca może zawiesić wykonywanie wszystkich swoich zobowiązań wobec Kupującego do czasu otrzymania wszystkich należnych kwot. 
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wpłaty do kasy lub dzień zaksięgowania należnej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
6. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Kupujący, na żądanie Sprzedawcy, przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, zobowiązany jest do uiszczenia całej należności albo, według wyboru Sprzedającego, do udzielenia wiarygodnych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Do czasu uiszczenia całej należności albo do czasu przedstawienia Sprzedawcy przez Kupującego dowodów na ustanowienie ww. gwarancji lub zabezpieczeń płatności, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania. 
7. Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności w wyznaczonym terminie, nawet jeśli zgłosił on reklamację na towar. 
8. W przypadku ogłoszenia upadłości przez Kupującego lub w przypadku zaprzestania lub przeniesienia przez Kupującego całości lub części jego działalności na inny podmiot, wszelkie kwoty należne Sprzedawcy od Kupującego stają się natychmiast wymagalne. 

RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru oraz do roszczeń z tytułu gwarancji. Do roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego niezgodnych z postanowieniami niniejszego rozdziału. Jeżeli z niniejszym rozdziale jest mowa o reklamacji dotyczącej towaru/ zgłoszeniu reklamacyjnym, rozumie się przez to także zgłoszenie przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące faktur za dostarczony towar należy zgłaszać Sprzedawcy na piśmie w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru winny być zgłoszone Sprzedawcy na piśmie lub e-mailem niezwłocznie, nie później niż: a. w przypadku niezamrożonego mięsa – w ciągu 24 godzin od daty dostawy; b. w przypadku mrożonego mięsa – w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty dostawy; c. w przypadku niezamrożonych produktów innych niż mięso – w ciągu 24 godzin od daty dostawy. 
4. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane teleadresowe Kupującego, raport sporządzony przez właściwego eksperta wraz z dokumentami dostawy, wskazanie wszystkich wad towaru oraz chwilę ich wykrycia. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie zostaną uwzględnione. 
5. Jakakolwiek utrata masy towaru w wyniku chłodzenia lub zamrażania nie będzie uważana za wadę. 
6. Kupujący ma obowiązek zapewnić dostęp do towaru będącego przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego oraz przekazać Sprzedawcy wszelkie niezbędne dokumenty i informacje na temat okoliczności wykrycia wady. 
7. Od momentu złożenia reklamacji do zakończenia procesu jej rozpatrywania Kupujący będzie zobowiązany do przechowywania reklamowanego towaru we właściwych warunkach. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona. 
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może, według własnego wyboru, przyznać zniżkę na dostarczony towar albo odebrać towar na własny koszt i wymienić go na wolny od wad albo zwrócić Kupującemu cenę w terminie wskazanym w fakturze korygującej wystawionej przez Sprzedawcę. Wyłączona jest możliwość dokonania przez Kupującego zakupu towaru wolnego od wad od podmiotu trzeciego na koszt Sprzedawcy. 
9. Kupujący traci prawo do odszkodowania, jeśli zwróci reklamowany towar bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy. 
10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie lub e-mailem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę wszelkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I NIEMOŻNOŚĆ ŚWIADCZENIA

1. W razie zaistnienia warunków uprawniających Kupującego albo Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje to poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów, pod rygorem nieważności. 
2. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży z powodu niewykonywania jej przez Sprzedawcę w terminie przewidzianym Umową Sprzedaży dopiero po upływie dodatkowego terminu wykonania zobowiązania, zakreślonego Sprzedawcy w pisemnym wezwaniu do wykonania zobowiązania, zawierającym zastrzeżenie, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
3. W razie niedostarczenia towaru przez Sprzedawcę w terminie przewidzianym Umową sprzedaży – z zastrzeżeniem punktu 2. powyżej – Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży tylko w zakresie świadczenia Sprzedawcy, które nie zostało jeszcze spełnione na rzecz Kupującego. Odstąpienie od całości Umowy sprzedaży będzie możliwe, tylko jeśli przed zawarciem Umowy sprzedaży Kupujący poinformował Sprzedawcę pisemnie albo w formie dokumentowej o celu zawarcia Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, że spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia w jakiejkolwiek części po terminie przewidzianym Umową sprzedaży nie będzie miało dla Kupującego znaczenia. 
4. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia upływu terminu wykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego/ uzyskania przez Sprzedawcę informacji o rażącej zmianie ceny/ odmowy lub rezygnacji z objęcia transakcji ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela w razie, odpowiednio: 
a) niewykonania przez Kupującego zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczenia Kupującemu terminu dodatkowego do wykonania zobowiązania; 
b) rażącej zmiany ceny towaru; 
c) odmowy lub rezygnacji z objęcia transakcji ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela. 
5. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży jeszcze przed nadejściem terminu spełnienia świadczenia przez Kupującego, jeżeli Kupujący oświadczył, że świadczenia swojego nie spełni.   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego Umowy sprzedaży wynika z okoliczności, które są od niego niezależne lub nie dały się przewidzieć. Takie okoliczności obejmują w szczególności: wojnę, zamieszki, sabotaż, pożar, uderzenie piorunu, eksplozję, zrzut niebezpiecznych substancji lub gazów, awarię dostaw energii, poważną awarię operacyjną, chorobę personelu na nietypową skalę, strajk, blokadę, bojkot, brak surowców, przeszkody transportowe, sankcje urzędowe, w tym zakaz importu, eksportu, tranzytu, zakazy produkcji lub dostawy, niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez stronę trzecią zaangażowaną w wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym dostawcę (siła wyższa). Sprzedawca powiadomi Kupującego o wystąpieniu siły wyższej w dowolnej formie. 
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedawca nie ma obowiązku dostawy towarów do Kupującego i nie ponosi odpowiedzialności za naprawienie ewentualnej szkody powstałej po stronie Kupującego z tego tytułu. 
4. Wszelkie szkody należy zgłaszać do Sprzedawcy w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od wykrycia szkody. Kupujący zobowiązany jest do współdziałania ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia charakteru, zakresu i przyczyny szkody, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest SNS Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000185194, NIP: 9471857420, REGON: 4723500360, e-mail: SNS@SNSFOODS.PL, zwana dalej także jako „ADO”. 
2. Pani/ Pana dane osobowe w postaci : 
a) danych identyfikacyjnych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy); 
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail); 
c) dane bankowe 
będą przetwarzane w celu: 
a) zawarcia i realizacji zawartej umowy bądź podejmowania czynności niezbędnych do jej zawarcia i realizacji (art. 6 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO); b) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO); 
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO); 
d) w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). 
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym m.in. kancelariom prawnym, firmom IT, firmom transportowym, spedycyjnym. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub świadczenia usług jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/ Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego. 
6. Jest Pan/ Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 
7. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/ Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/ Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej między stronami umowy lub podejmowania czynności niezbędnych do jej zawarcia i realizacji. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie, w jakim postanowienia OWS odnoszą się do towarów i dostaw, odpowiednie zapisy będą miały odpowiednie zastosowanie do świadczenia usług. 
2. Nieważność któregokolwiek postanowienia OWS nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień OWS. 
3. Umowa sprzedaży i jej zawarcie będą podlegały wyłącznie prawu polskiemu. Stosowanie wiedeńskiej konwencji o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. jest wyraźnie wyłączone. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
5. W przypadku różnic w interpretacji zastosowanie będzie miał polski tekst OWS. Tekst polski będzie miał pierwszeństwo przed każdą przetłumaczoną wersją OWS. 
6. Niniejsze OWS mogą być zmieniane przez Sprzedawcę. Wszelkie zmiany OWS wymagają ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiana OWS nie wywiera skutku wobec Umów sprzedaży zawartych przed jej dokonaniem.